Smart Diet е първата сертифицирана услуга за здравословно хранене в България

Какво означава това?

Разработихме интегрирана система от процедури и добри практики, които да Ви гарантират сигурност.

Успешно защитихме сертификати за управление на качеството, на безопасността на хранителните процеси и НАССР.

Стремим се да бъдем лидери в дейността, която извършваме и да защитим интересите на хората, които избират Smart Diet.

Политика по
управление

В управлението на Smart Diet ние се водим от следната визия: 

 • Професионална услуга в сферата на здравословното и диетично хранене.
 • Проследяване на медицинското състояние и изработване на съобразени с него хранителни режими
 • Снемане на пълен медицински, параклиничен  и антропометричен статус и медицинска консултация относно съобразени с резултатите хранителни програми.
 • Медицински контрол по време на спазване на хранителния режим.
 • 24 часов достъп до лекар при провеждане на режим на здравословно хранене.

с предприемане на действия, гарантиращи качеството на предоставените услуги, безопасност на хранителните процеси и НАССР и постигане на съответствие с изискванията на заинтересованите страни и нормативните документи. 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ,  Ръководството определя следните основни Цели по  управление:

 • Осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност и съответствие на предоставяните услуги от Smart Diet  с изискванията на Заинтересованите страни и нормативните документи чрез внедряване, поддържане и усъвършенствуване на Интегрирана Система за Управление съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015,  ISO 22000:2018 и НАССР
 • Поддържане постоянни високи нива на качество на предлаганите услуги чрез ефективно управление на наличните ресурси и оптимизиране на работните процеси;
 • Подобряване технологичните процеси в здравословното хранене чрез внедряване на съвременни научни и технологични решения;
 • Повишаване на квалификацията на персонала и неговата ангажираност чрез системни дейности за изграждане и поддържане на капацитет по управление на качеството, безопасност на хранителните процеси и НАССР:
 • Постигане на информиран процес за вземане на решения, основан на факти и при постигнат баланс между параметрите желано/възможно в контекста на предоставянето на продукти и услуги, осигуряване на безопасност на хранителните процеси и опазване на околната среда;
 • Да се определят целите и задачите, отнасящи се до качеството на предоставената услуга, безопасност на хранителните процеси и НАССР още в процеса на вземане на бизнес решения и да се  осигуряват необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране; 
 • Ефективно  да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси  съобразно изискванията на заинтересованите страни;
 • Непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на внедрената интегрирана система за управление.

С приемането на този подход в управлението, поемаме ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за  постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за спазване изискванията на Интегрираната Система за Управление в Smart Diet. 

КАТО  СЪЗДАТЕЛ НА SMART DIET ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО  УПРАВЛЕНИЕ гарантираща качеството на предоставената услуга, безопасност на хранителните процеси и НАССР.

д-р Господинова, дм